Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “voorwaarden”).
Op alle verkopen via www.FitProWear.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
Onderneming: www.FitProWear.nl (hierna te noemen “FitProWear”) is een handelsnaam van Pro-Fit Sports en is een online winkel die kleding en aanverwante artikelen door ”koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;
Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf dat een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen FitProWear en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FitProWear en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.fitprowear.nl zijn deze voorwaarden continu van toepassing;
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via de website van FitProWear ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
Van het in dezevoorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. lndien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door FitProWear erkend.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door FitProWear. FitProWear is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. lndien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden(en), binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 4. Prijzen

Alie aanbiedingen van FitProWear zijn vrijblijvend. FitProWear behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend bij bestellingen vanaf €60,00. Bij bestellingen onder dit bedrag berekenen wij €6,95 verzendkosten. Voorverzendingen naar andere landen dan Nederland is de bijdrage in de kosten van verzending en verzekering afhankelijk van het betreffende land. Deze kosten worden aan de bestelling toegevoegd, nadat de persoonlijke gegevens zijn ingevoerd tijdens het afronden van de bestelling.
FitProWear kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5. Betalingen

Betaling geschied te allen tijde geheel vooraf.
Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten.
iDeal: als de consument bankiert via internet bij ABN Amro Bank, ASN Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot, Tridios of KNAB kan de consument via onze website de bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van de bestelling, kiest de consument voor de betaalmethode iDeal. De consument volgt dan de procedure die hij/zij gewend is met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.
Directe overschrijving: de consument kan het verschuldigde bedrag na het plaatsen van de order overmaken naar KNAB rekening nummer NL13KNAB0255468474 (let op: rekening staat op naam van moederbedrijf Pro-Fit Sports) ondervermelding van het ordernummer.
In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van FitProWear onmiddellijk opeisbaar.
lndien FitProWear haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. lndien FitProWear kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

Artikel 6. Levering

Helaas kan het voorkomen dat een besteld artikel bij FitProWear onverhoopt niet meer leverbaar is, dan zullen wij de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
FitProWear streeft ernaar alie bestellingen uiterlijk binnen 2 a 4 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt
via PostNL naar het bij de bestelling opgegeven afleveradres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan een melding.
Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig ge·informeerd en heeft de consument het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal FitProWearvoorterugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
Levering in gedeelten is toegestaan wanneer dit om welke reden dan ook niet anders mogelijk is.
Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dater kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
FitProWear is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien de consument al hetgeen hij/zij schuldig is aan FitProWear op grond van deter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen

Wij doen er alies aan om de consument via onze website te informeren over de artikelen. Mocht de consument desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heeft de consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen voor een ander product.
Tijdens deze termijn zal de consu ment zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. lndien de consument van het recht tot retourneren gebruik maakt, zal deze het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan FitProWear retourneren, conform de door FitProWear verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
FitProWear accepteert uitsluitend ruilingen/retourneringen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen en retourneringen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd.
Voor het retourneren van artikelen vanuit Nederland kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde herroepingsformulier. De kosten voor het retourneren zijn altijd voor rekening van de consument.
Voor het retourneren van artikelen vanuit een ander land dan Nederland kan de consument gebruik maken van het bij de bestelling gevoegde retouradres. De consument verzendt het pakket via een pakketdienst naar keuze. De verzendkosten voor deze retourzending zijn voor de rekening van de consument.
De retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retourzending, minus de portokosten, stort FitProWear binnen 10 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

Artikel 9. Klachten

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van de bestelling.
FitProWear doet er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van de bestelling dient de consument de geleverde goederen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen drie (3) dagen na ontvangst, te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk kenbaar te maken aan FitProWear. Mocht een kledingstuk niet geleverd zijn conform de bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op de website van FitProWear, dan dient de consument dit per omgaande aan FitProWear te melden. Dit kan de consument doen door een email te sturen naar info@fitprowear.nl
De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
FitProWear streeft ernaar om de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen. In alie gevallen dienen de instructies voor het retourneren, zoals de consument die ontvangt bij het aanmelden van de klacht, exact te worden gevolgd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

ledere aansprakelijkheid van FitProWear, van personeel en producten van FitProWear voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is FitProWear aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
FitProWear aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van FitProWear.
ledere aansprakelijkheid van FitProWear jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan FitProWearverschuldigd is.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en FitProWear, dan wel tussen FitProWear en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en FitProWear, is FitProWear niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van FitProWear.

Artikel 11. Overmacht

FitProWear heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat FitProWeargehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FitProWear kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor haar rekening komt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen FitProWear en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk of per e-mail contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens;

FitProWear Splinterlaan 152 2352SM Leiderdorp Nederland info@fitprowear.nl www.fitprowear.nl

KVK nummer: 74257129
BTW nummer: NL859827422B01
Bankrekening: NL13KNAB0255468474

Alie rechten zijn voorbehouden. Niels uit deze voorwaarden mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder onze schriftelijke toestemming.